Notater om klasseledelse

Noen stikkord fra stoff som ble utdelt på personaldag tidligere i vår (PowerPoint-presentasjon av Thomas Nordahl):

Hvis vi trekker ut det som går på lærerens kompetanse fra Hattie’s liste over hva som har stor effekt på læring, finner vi  følgende i topp-5.

  1. Formativ evaluering med vekt på læringsstrategier og læringsprosesser
  2. Klare standarder for god undervisning – microteaching
  3. Håndtering av bråk og uro i klasserommet
  4. Lærerens ledelse, tydelighet og struktur i undervisningen
  5. En positiv og støttende relasjon mellom elev og lærer

Klasseledelse kan forstås som lærerens evne til å skape et positivt klima, etablere arbeidsro og motivere til arbeidsinnsats.

Relasjonen til eleven er vesentlig. Viktig å skille mellom strategisk og situasjonsbestemt ledelse. Vær analytisk, proaktiv og systematisk. Læreren har et vist ansvar, også for lav motivasjon, dårlig arbeidsinnsats og lignende.

Struktur: Ha tydelige rutiner for oppstart, overganger og avslutning av timer. Anvend strategier som er kjent for elevene slik at timene blir forutsigbare. Vær bevisst på ståsted, språk og blikk. Ha kontroll og oversikt over elevenes aktiviteter i timen.

Kommuniser høye forventninger til elevenes læringsutbytte, arbeidsinnsats og atferd!

Dimensjoner i lærerrollen – autoritær, forsømmende, ettergivende, autoritativ.

Etablering av relasjoner til elevene. Liker du meg? Læreren har hovedansvar. Små kommentarer, opplevelse av å bli sett. Behov av anerkjennelse fra læreren. Verdsette det elevene synes er viktig og interessant. Humor forsterker relasjoner. Vanlig høflighet, kroppsspråk viktig. Eleven må møtes som en aktør i eget liv.

Drøftingsoppgaver: Hva gjør dere for å engasjere elevene i undervisning og læringsaktiviteter? Hva gjør dere for å etablere og opprettholde regler, rutiner og strukturer? Hva gjør dere for å etablere og opprettholde gode relasjoner til elevene? Hva gjør dere for å kommunisere høye forventninger til elevenes læring, arbeidsinnsats og læringsutbytte?

Pedagogisk analyse av utfordringer. Bruk av ulike kunnskapstyper. Eksempel: Lav arbeidsinnsats (faktorer: ettergivende klasseledelse, ADHD, dårlig relasjon med lærer, engstelig for å mislykkes, dårlig kobling mellom undervisning og elevens kunnskaper, …)

Ulike perspektiver på elevenes læring og utvikling: Individperspektiv, kontekstuelt perspektiv, aktørperspektiv.

Referanser: Hattie, Marzano, Nordahl x2.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s